Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés

 

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 31, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a laszlo.richard@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról szeptember 5-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

A képzés levelező tagozaton, három szemeszteren keresztül zajlik, félévenként két konzultációs héttel. A jelentkezés feltétele bármely képzési területen legalább alapképzésben (régebben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség. A szakirányú továbbképzést sikeres szakdolgozatvédés és államvizsga esetén kiadott oklevél zárja le.

A gyakorlatorientált képzés elősegíti a vadgazdálkodásban dolgozó, azt irányító szakemberek (vadásztársasági elnökök, gazdasági vezetők, vadászmesterek, állami vállalatok vadászati vezetői stb.) gazdálkodási feladatainak megoldását, hivatásos- és sportvadászok szakmai ismereteinek szélesítését.
A képzésben részesült szakemberek ismereteik birtokában képesek lesznek önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására. Képesek lesznek a vadászat és a vadgazdálkodás tervezési és irányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható módon ellátni. Elsajátítják a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait, megismerik a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.

A teljesség igénye nélkül az oktatandó tantárgyak között szerepel az Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Vadállományok szabályozása és trófeabírálat, Vadászati módok és vadászatszervezés, Vadkárelhárítás és becslés, Vadgazdálkodás tervezése, Vadászati jog, Vadászati szakigazgatás, Vadászati ökonómia és politika, Vadászati munkaügyi ismeretek, Vadászati ügyvitel, Vadászati kereskedelem és marketing. Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai.

A képzést azzal a törekvéssel hoztuk létre, hogy azon vadászati, vadgazdálkodási vezetőknek vagy leendő vezetőknek, akik nem rendelkeznek felsőfokú vadgazdálkodási végzettséggel, azt biztosítsunk. A képzés magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő ismereteket nyújt azoknak is, akik már szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkeznek. Ismereteik bővülhetnek vadállomány kezelési ismeretekkel (korszerű vadállomány szabályozási szemlélet, élőhely-gazdálkodási lehetőségek, stb.), segítséget kapnak mindennapi feladataik ellátásához (vadtenyésztés, vadászatszervezés, adminisztratív feladatok, munkaügyi kérdések stb.), megoldásokat kínálunk gazdálkodási problémáikra (ökonómia, kereskedelem, vadállomány tervezés, vadkárelhárítás, stb.), utat mutatunk a jogi útvesztőkben (szakigazgatás, ügyvitel stb.).

Olyan új képzés megvalósítását tűztük ki célul, ami a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok segítését szolgálja. Hasznos információkkal, gyakorlati példákon keresztül segítünk elsajátítani a sokrétű igazgatási feladatokat. Azoknak is kínáljuk a képzést, akik már vadgazdálkodási képzettséggel rendelkeznek, és azoknak is, akik sportvadászként, megválasztott tisztségviselőként szeretnének jobban elmélyülni, nagyobb szakmai jártasságot szerezni a vadgazdálkodási irányítás és szakigazgatás feladataiban.

A képzés célja: A felsőoktatás képzési területén (alapképzésben vagy mesterképzésben) bármilyen végzettséggel rendelkezők vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökké/szakirányítóvá történő továbbképzése, a vadászat és vadgazdálkodás témaköréhez tartozó átfogó és részletes ismeretanyagok bemutatásával.

A felvételhez szükséges feltétel és az ahhoz tartozó szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak,
 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, 
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak.

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat

A képzés szintje: szakirányú továbbképzés

A felvételhez szükséges feltétel és az ahhoz tartozó szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök,
 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár

Képzési idő: három félév, 290 tanóra


Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt kollokviumok letételéből, szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, írásban megjelenített, alkotó jellegű szakmai kutatási, vagy kutatás-fejlesztési feladat. A hallgató tanulmányaira támaszkodva a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, a konzulensek irányításával kidolgozhatja saját szakdolgozatát. Az elkészült szakdolgozat igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok korszerű megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A szakdolgozat kreditértéke: 9 kredit

Záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése),
 • a bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:

 • a szakdolgozat megvédése,
 • komplex szóbeli vizsga.


A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 • A vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására.
 • A megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására.
 • Elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait.
 • Megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.


A képzés során megszerezhető ismeretek:

 • Alaptudományi ismeretek, szakmai törzsanyag: Vadászati állattan, Vadászati jog, Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai, Vadállományok szabályozása és trófeabírálat, Vadászati szakigazgatás, Vadászati kinológia, Vadegészségügy, Vadászati ökonómia és politika, Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Zárttéri apróvadtenyésztés, Zárttéri nagyvadtartás, Vadászati módok és vadászatszervezés, Vadkárelhárítás és becslés, Vadászati munkaügyi ismeretek, Vadgazdálkodás tervezése, Vadászati ügyvitel.
 • Szakma-specifikus tudáselemek: Vadászati kereskedelem és marketing, Fegyver és lőszerismeret, Etológia, Vadászati etika és kultúrtörténet, Állattenyésztéstan, Halászattan.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • A szakmérnöki/szakirányítói szakképzettség birtokában a korszerű tudással felvértezve alkalmas a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására.
 • Alkalmas a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására.
 • Alkalmas a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására.

A képzés feltételrendszere

 • Tantermek, előadótermek és laboratóriumok: A Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézethez egy 36 fő befogadására alkalmas előadóterem tartozik, ahol az intézeti tantárgyak előadásai kerülnek megrendezésre. 20 fő befogadására alkalmas gyakorló-laboratóriumi helység és hozzá tartozó preparátor műhely áll a képzés rendelkezésére. Fegyverszoba, fegyver- és lőszer gyűjtemény, vadgazdálkodási gyűjtemény, gerinces állattani gyűjtemény és intézeti könyvtár segíti a képzés lebonyolítását. 
 • Dr. Studinka László kutatóállomás: A LAJTA- és MOSON projektek Soprontól való 80-100 km-es távolsága miatt szükségessé vált egy, a Monosi-síkon igénybe vehető kutatóház és szállás intézetünk dolgozói, kutatói részére. Az Irénmajorban létesített, és 2009-ben felújított kutatóház, mindkét feltételnek eleget téve ideális bázisául szolgál a térségben folyó vizsgálatoknak. 
 • Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság: Az Intézet minden irodája, munkahelye számítástechnikai eszközökkel ellátott. A hallgatók az Egyetem hálózatához WiFi-n keresztül csatlakozhatnak. Az oktatástechnikai ellátottság megfelel a követelményeknek. Diavetítő, írásvetítő, valamint projektorok állnak az oktatók rendelkezésére.
 • Tanulmányi és egyéb hallgatói ügyek online intézését a Soproni Egyetem a NEPTUN rendszeren keresztül biztosítja. A karon működő Tanulmányi Csoport képzésenként és évfolyamonként külön előadókon keresztül foglalkozik a hallgatók ügyeivel.
Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév.

 

Tanterv

Tantárgy Oktató
1. szemeszter
Vadászati állattan A Faragó Sándor
Vadászati jog A Nagy Dániel
Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai A Jánoska Ferenc
Vadászati kinológia A Sándor Gyula
Vadegészségügy A Hadarics Tibor
Vadászati ökonómia és politika A Horváth Sándor
Vadászati etika és kultúrtörténet C Jánoska Ferenc
2. szemeszter
Vadászati módok és vadászatszervezés A Sándor Gyula
Vadászati szakigazgatás A Nagy Dániel
Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás A Faragó Sándor
Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás A Náhlik András
Zárttéri apróvadtenyésztés A Jánoska Ferenc
Zárttéri nagyvadtartás A Jánoska Ferenc
Szakdolgozat I. B konzulens
3. szemeszter
Vadállományok szabályozása és trófeabírálat A Náhlik András
Vadkárelhárítás és becslés A Lakatos Ferenc
Vadászati munkaügyi ismeretek A Horváth Sándor
Vadgazdálkodás tervezése A László Richárd
Vadászati ügyvitel A Horváth Sándor
Vadászati kereskedelem és marketing B Puskás lajos
Szakdolgozat II. B konzulens
Választható egyéb tárgyak
Fegyver és lőszerismeret B Sándor Gyula
Etológia B Jánoska Ferenc
Állattenyésztéstan C László Richárd
Halászattan C László Richárd
Anatómia és élettan C Winkler Dániel

A = kötelező tárgy, B = kötelezően választandó tárgy, C = szabadon választható tárgy