Mintatanterv jelmagyarázata

Tantárgy: a tantárgy neve után a tárgy típusa, majd a tantárgy teljesítésének követelménye található.

Tárgyak típusa

 • A = kötelező tantárgy = a kötelező tantárgyak mindegyikének teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele
 • B = kötelezően választható tantárgy = a kötelezően választható tantárgyak közül a tantervben megadott kreditnyi tantárgy felvétele és teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele
 • C = szabadon választható tárgy
 • Kr = kritérium feltétel = az oklevél kiadásának feltétele, de teljesítéséért kredit nem jár

Tárgy teljesítésének típusa

 • A = aláírás = a tanegység teljesítésének elismerése a félév végén (nem érdemjegy)
 • F = félévközi jegy = a tantárgy tanulmányi követelményeinek félévközi, folyamatos értékelésén alapul, a hallgató félévközi teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy, amely a szorgalmi időszakban szerezhető
 • V = vizsga = az  ismeretek,  készségek  és  képességek  elsajátításának,  megszerzésének  – értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája, értékelése ötfokozatú minősítéssel történik a vizsgaidőszakban 

Kredit (kr.) a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges. Egy kredit – az ECTS (European Credit Transfer System: európai kreditátviteli rendszer) elveire tekintettel – átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent. A kreditérték meghatározásakor az összes hallgatói tanulmányi munkaóra a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. A kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott.

Előadás (ea.), gyakorlat (gy.) a tanegység teljesítésének formája. Az előadáson a tárgyat fölvevő összes hallgató együttesen vesz részt. A gyakorlatokon kiscsoportos formában történik az oktatás.

Heti óraszám, féléves óraszám. A nappali tagozatos képzésben általában a heti óraszámot közöljük, míg a levelezős képzésben a félévi összes óraszámot adjuk meg. Nappali munkarendű képzésnél is előfordulhat féléves óraszám is, abban az esetben, ha egyben teljesítendő elfoglaltságról (tanulmányút, hosszabb szakmai gyakorlat) van szó.

Tárgyfelelős intézete

 • EMKI = Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
 • EMEVI = Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
 • EVGI = Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
 • GEVI = Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
 • INYK = Idegen Nyelvi Központ
 • KI = Kémiai Intézet
 • KFI = Környezet- és Földtudományi Intézet
 • MI = Matematikai Intézet
 • NTI = Növénytani és Természetvédelmi Intézet
 • VGÁI = Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
 • BPK = Benedek Elek Pedagógiai Kar
 • LKK = Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
 • SKK = Simonyi Károyl Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Előkövetelmény  egy  tantárgy  ismeretanyagának  megértéséhez  szükséges,  másik tantárgyban,  tantárgycsoportban  szereplő  ismeretanyag,  és/vagy  valamely kritériumkövetelmény igazolt teljesítése. Egy tantárgy a hallgató számára csak akkor vehető fel,  ha  a  hallgató  az  annak  előkövetelményeként  megjelölt  tantárgya(ka)t, kritériumkövetelményeket az adott tantárgy felvételét megelőzően már teljesítette.