Környezetinformatikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a környezetinformatikai szakmérnök  szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 1, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani az elekne.fodor.veronika@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

 

A környezetinformatikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Környezetinformatikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Környezetinformatikai szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. Felvétel feltételei: osztatlan (5 éves) erdőmérnök, erdőmérnök MSc, természetvédelmi mérnök MSc, agrármérnök MSc, környezetmérnök MSc, környezetgazdálkodási agrármérnök MSc képzésben szerzett mérnöki végzettség. Egyéb MSc szintű mérnöki képzés esetén a felsőoktatásban igazoltan szerzett 24 kredit teljesítése szükséges az alábbi szakterületekről: matematika (4 kredit); kémia (4 kredit); biológia, ökológia (4 kredit); geomatika, geoinformatika, földmérés (6 kredit); talajtan, víztan, éghajlattan (6 kredit).
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 3 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • A képzés célja olyan környezetinformatikai szakmérnökök képzése, akik korszerű agrár, műszaki, természettudományi és informatikai ismeretek birtokában képesek a környezet állapotának és változásainak modellezésére, komplex környezetvédelmi projektekben (környezeti életciklus-elemzés; környezeti hatástanulmány; NATURA 2000 hatásbecslés; környezetvédelmi program; kármentesítés) való részvételre. A megszerzett tudás segítségével alkalmassá válnak a környezeti adatbázisok és döntéstámogató rendszerek kiépítésére, vállalati környezeti információs rendszerek létrehozására és azok gyakorlati alkalmazására.
 • Képesség: A szakmérnök képzettség birtokában a környezeti informatikus szakmérnök korszerű tudással felvértezve alkalmas komplex környezetvédelmi projektek (környezeti életciklus-elemzés; környezeti hatástanulmány; NATURA 2000 hatásbecslés; környezetvédelmi program; kármentesítés) kidolgozásának támogatására. Gyakorlati szaktudása alkalmassá teszi környezeti adatokat tartalmazó adatbázis létrehozására, szervezeti és egyéb környezeti informatikai rendszerek kialakítására, működtetésében való részvételre.

 • Tudás: A képzettség birtokában a települések, vállalatok és egyéb szervezeti egységek, létesítmények és beruházások környezeti tényezőiről információt tud adni, képes lesz a szükséges környezeti vonatkozású mérések megtervezésére valamint a kapott eredmények rendszerbe foglalására és értékelésére. Ismerteket szerez döntéstámogató rendszerek tervezésében, kialakításában, fejlesztésében és használatában. Ismeri és munkája során használja a környezeti adatbázisokat és információs rendszereket, a megszerzett tudás segítségével alkalmassá válik a környezeti adatbázisok és döntéstámogató rendszerek kiépítésére, környezeti információs rendszerek létrehozására. Korszerű informatikai ismeretek alapján képes modellező és szimulációs szoftverek segítségével összetett mérnöki és tudományos tervező és elemző feladatok ellátására. Képes lesz szervezeti környezeti információs rendszerek létrehozására és működtetésére, a környezeti teljesítmény mérésére alkalmas mutató rendszer létrehozására.

 • Attitűd: Elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság.

 • Autonómia és felelősség: Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév

Szakfelelős intézet: Környezet- és Földtudományi Intézet

Szakfelelős: Elekné dr. Fodor Veronika egyetemi adjunktus

 

Tanterv

Tantárgy Tipus Oktató
1. szemeszter
Környezeti informatika alapjai kötelező Elekné Fodor Veronika 
Környezetstatisztika kötelező Kalicz Péter
Programozási ismeretek  kötelező Primusz Péter 
Topográfia választható Czimber Kornél 
Nyílt forráskódú geoinformatika választható Brolly Gábor 
Talajszennyeződés modellek választható Horváth Adrienn 
Föld- és talajtani vizsgálatok információs rendszerei választható Bidló András 
Élővilág-monitoring választható Király Gergely 
2. szemeszter
Környezeti folyamatok modellezése kötelező Kalicz Péter 
Adatbázis-kezelés kötelező Primusz Péter
Környezeti informatika alkalmazása 1 kötelező Elekné Fodor Veronika
Digitális képanalízis választható Király Géza
Webes térinformatika választható Czimber Kornél
Hidrodinamika és transzportmodellezés választható Gribovszki Zoltán
Légköri folyamatok modellezése választható Gálos Borbála
3. szemeszter
Környezeti informatika alkalmazása 2 kötelező Elekné Fodor Veronika 
Lézerszkennelés választható Király Géza 
Terepi geoinformatika választható Brolly Gábor 
Környezeti életciklus modellezés vállalati alkalmazása választható Polgár András 
Településrendezés adatforrásai választható Oszvald Ferenc 
Zajmérés és térképezés választható Czupy Imre 
Tájmonitoring választható Konkoly-Gyúró Éva 
Szakdolgozat választható választott konzulens